โรงเรียนบ้านบากัน

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านบากัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ – โทรสาร –
อีเมล์ banbagan@gmail.com

886112_1379742558935096_205722326_o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330096-20191101-104014

 นางสาว ชนนิกานต์ จันทร์ต้น
 ข้าราชการครู

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบากัน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  28/4  หมู่ที่  9  ตำบลหล่อยูง   อำเภอ ตะกั่วทุ่ง  จังหวัด พังงา   เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ  พุทธศักราช  2519   โดยกำนันตำบลหล่อยูง  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในท้องถิ่นได้ยื่นคำร้องขอเปิดโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น  เพราะเมื่อเด็กอายุครบเกณฑ์ที่ต้องเข้าเรียนจะต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านบางจัน  ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลและเดินทางลำบาก   ประชาชนจึงได้บริจาคที่ดินให้สร้างอาคารเรียน จำนวน  2ไร่เศษและช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว    1    หลัง    เสากลม  หลังคามุงสังกะสี  และได้สร้างโต๊ะเก้าอี้   จำนวน  17  ชุด  กระดานดำจำนวน  4  แผ่น    ให้เป็นการเรียนชั่วคราว

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม นำใช้เทคโนโลยี สุขภาพดีกันทั่วหน้า ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย
3) สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
5) บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
6) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน